Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt
Tatanka District - Sam Houston Area Council - Boy Scouts of America
San Jacinto Girl Scout Council - Girl Scouts of America
Chartered by
Christ, The Incarnate Word Vietnamese Catholic Church
8503 South Kirkwood
Houston,Texas 77099

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt chân thành ghi ơn các cơ sở thương mại, các tổ chức, ân nhân và các mạnh thường quân đã bảo trợ Liên Đoàn: