Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt
Tatanka District - Sam Houston Area Council - Boy Scouts of America
San Jacinto Girl Scout Council - Girl Scouts of America
Chartered by
Christ, The Incarnate Word Vietnamese Catholic Church
8503 South Kirkwood
Houston,Texas 77099

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt được thành lập từ năm 1998, đang sinh hoạt và tăng triển mạnh mẽ vùng Tây Nam thành phố Houston, tiểu bang Texas. Liên Đoàn được thành lập dưới sự bảo trợ của Giáo Xứ Đức KiTô Ngôi Lời Nhập Thể (Christ, The Incarnate Word Vietnamese Catholic Church).

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt gồm các đoàn Nam Hướng Đạo thuộc Hạt Tatanka District - Sam Houston Area Council - BoyScouts of America:

và Nữ Đoàn Trưng Vương (GS-4490) thuộc San Jacinto Council - GirlScouts of America