Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt
Tatanka District - Sam Houston Area Council - Boy Scouts of America
San Jacinto Girl Scout Council - Girl Scouts of America
Chartered by
Christ, The Incarnate Word Vietnamese Catholic Church
8503 South Kirkwood
Houston,Texas 77099


Cub Scouts
Pack 999

Boy Scouts
Troop 999

Venture
Crew 999


Girl Scouts
GSSJC-4490
Ấu Đoàn
Đinh Bộ Lĩnh
Thiếu Đoàn
Andrê Phú Yên
Thanh Đoàn
Lý Thường Kiệt
Nữ Đoàn
Trưng Vương

Scout Leaders
Trưởng

Scout Parents
Phụ Huynh