Thiếu Đoàn Andrê Phú Yên
BS - Troop 999
Sam Houston Area Council - BoyScouts of America


Thiếu Đoàn Andrê Phú Yên (Troop 999) là thành phần nòng cốt của Liên Đoàn, được thành lập từ tháng 6 năm 1998 ; chính thức ghi danh với Sam Houston Area Council - BoyScouts of America vào tháng 5 năm 1999.

Thiếu Đoàn Andrê Phú Yên vinh dự có 6 Hướng Đạo Sinh đã đạt được đẳng cấp Hướng Đạo Đại Bàng - Eagle Scout; đang đào tạo và hứa hẹn sẽ nhiều Hướng Đạo Đại Bàng trong tương lai rất gần.

 • Troop Master - Thiếu Trưởng: Trưởng Đoàn Hồng Phúc
 • Assitant Troop Master - Thiếu Phó: Trưởng John Ngô
 • Troop Leader: Trưởng Huỳnh Trọng Lý
 • Tổng số đoàn sinh: 25


  Eagle Scouts
  Troop 999

  BoyScouts
  Troop 999

  BoyScouts
  Troop 999