Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh
BS - Pack 999
Sam Houston Area Council - BoyScouts of America


Cub Scouts - Pack 999
Ấu Ðoàn Ðinh Bộ Lĩnh


Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh (Pack 999) được thành lập từ tháng 9 năm 1998 ; chính thức ghi danh với Sam Houston Area Council - BoyScouts of America vào tháng 11 năm 1998

 • Cub Master - Bear Den Leader: Trưởng Akela Nguyễn Thành Điệp(SR 467)
 • Assitant Cub Master - Webelos Den Leader: Trưởng Baloo Hoàng Hữu Phước Frank (SR 477)
 • Wolf Den Leader: Trưởng Nguyễn Minh Tùng
 • Tiger Cub Den Leader: Trưởng Nguyễn Thanh Thuý
 • Tiger Cub Adult Partner : Nguyễn Thị Mai
 • Unit Charter Executive Officer: Rev. Monsignor Philipe Lê Xuân Thượng
 • Charter Representative Officer: Tr. Nguyễn Ngọc Oanh
 • Unit Committee Chairmain: Trưởng Nguyễn Đăng Khoa (SR 467)
 • Unit Committee Member: Trưởng Lâm Kim Hoàng
 • Tổng số đoàn sinh: 28

  Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh gồm các Sói Con sinh hoạt trong các bầy Bear, Wolf, và Webelos. Các Sói Con họp bầy sinh hoạt hàng tuần vào mỗi chiều thứ bảy từ 4:00 - 6:00 giờ.

  Với châm ngôn: Gắng sức chu toàn bài vở và phụ việc với gia đình hằng ngày qua Good-Turn Daily để các Sói Con quen tập làm việc và vâng lời theo tinh thần "Sắp Sẵn".


  CubScouts
  Pack 999

  CubScouts
  Pack 999