Nữ Đoàn Trưng Vương
GSSJC-4490
San Jacinto Council - GirlScouts of America


Nữ Đoàn Trưng Vương (GS-4490) được thành lập trong hệ thống Liên Đoàn Lạc Việt vào cuối năm 1998 và đã ghi danh với San Jacinto Council - GirlScouts of America vào tháng 10 năm 1999.

Đoàn Trưởng: Trưởng Nguyễn Kiều Chinh

 • Trưởng Nguyễn Jenifer
 • Trưởng Nguyễn Cathy
 • Trưởng Phạm Sandra
 • Trưởng Nguyễn Minh Thi
 • Trưởng Nguyễn Nguyệt
 • Tổng số đoàn sinh: 30

  Nữ Đoàn Trưng Vương quần tụ các em nữ Hướng Đạo sinh hoạt trong các đội: Brownie, Junior và Cadette


  GirlScouts
  GS-4490

  Brownies
  GS-4490

  Brownies
  GS-4490

  Cadettes
  GS-4490