Phụ Huynh
Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt


Song song với các Trưởng, Liên Đoàn có Hội Phụ Huynh cộng tác mật thiết với các Trưởng và các sinh hoạt của Liên Đoàn.

Đại Diện Hội Phụ Huynh:

  • Anh Chị Nguyễn Tường - Thuỷ
  • Anh Chị Nguyễn Phú - Tự
  • Anh Chị Nguyễn Minh - Mai
  • Anh Chị Bùi Quân - Liễu
  • Anh Chị Nguyễn Toàn - Dung
  • Chị Nguyễn Mỹ Hạnh
  • Chị Lan
  • Anh Đông