Thanh Đoàn Lý Thường Kiệt
BS - Crew 999
Sam Houston Area Council - BoyScouts of America


Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các thanh thiếu niên và sẽ là nguồn trợ lực tiếp nối cho các trưởng trong tương lai, Thanh Đoàn Lý Thường Kiệt (Venture) ra đời ngày 15 tháng 2 năm 2003 với thành phần nòng cốt từ Thiếu Đoàn Andrê Phú Yên (Troop 999).


Hiện nay các Hướng Đạo Đại Bàng Eagle Scouts và các em Hướng Đạo Sinh Thanh Đoàn Lý Thường Kiệt đang sinh hoạt rất hăng say và đồng thời cũng năng nổ giúp các Trưởng huấn luyện kỹ năng cho các em Thiếu Sinh của Thiếu Đoàn Anrê Phú Yện

Phụ trách hiện nay:

  • Trưởng Trần Triết
  • Tổng số đoàn sinh: 12